Logo
Poradíme Vám na
Jen si dolakuju nehty a odepíšu Vám.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

SLEDUJTE NÁS NA SOC. SÍTÍCH

 1. Úvod
 2. DOPRAVA A PODMÍNKY
 3. REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU P!NK NA!LS

Reklamační řád internetového obchodu P!NK NA!LS upravuje rozsah, způsob a podmínky reklamací vad zboží zakoupeného kupujícím, který je spotřebitelem, u prodávajícího prostřednictvím on-line obchodu P!nk Na!ls umístěného na webovém rozhraní www.pinknails.cz (dále jen „webové rozhraní“; prodávající a kupují dále společně jako „smluvní strany“)

Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a to zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1          IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE prodávajícího

Prodávající:                            Ing. Tereza Ančinec

IČO:                                        766 46 432

DIČ:                                         CZ8862286004

Sídlo:                                       K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

Doručovací adresa:                K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

Telefon:                                  +420 739 479 415

E-mail:                                                info@pinknails.cz

2          rozsah odpovědnosti prodávajíciho za vady zboží

2.1          Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že:

o   bylo kupujícímu dodáno zboží, které si u prodávajícího objednal; a dále

o   zboží nemá při převzetí vady.

2.2          Zboží nemá vady zejména v případě, že:

o   má vlastnosti, které byly ujednány, případně které byly blíže popsány na webovém rozhraní nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím;

o   se hodí k účelu, který je prodávajícím uváděn, nebo ke kterému se takové zboží obvykle používá;

o   je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

o   vyhovuje požadavkům právních předpisů;

o   odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;

o   odpovídá provedení, které bylo mezi námi sjednáno;

o   nemá právní vady, tzn. že ke zboží nemá majetková práva třetí osoba; a

o   zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro jeho řádné užívání.

2.3          Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.

2.4          Prodávající odpovídá kupujícímu rovněž za to, že se vady nevyskytnou na zakoupeném zboží v záruční době. Kupující bere na vědomí, že nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele v souladu § 2165 občanského zákoníku, prodávající neposkytuje kupujícímu žádnou záruku za jakost.

2.5          Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního nepoužitého zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U spotřebního použitého zboží činí záruční doba dvanáct (12) měsíců od převzetí zboží. Prodávající však má v souladu s § 2166 odst. 1 občanského zákoníku povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

2.6          Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u zboží podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze zboží použít, trvá záruční doba do takového data.

2.7          Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění či záruční doba se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující zboží kvůli vadě užívat.

3          PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ a ze záruky

3.1          Kupujícímu náleží práva z vadného plnění vyplývající z § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a také z § 2165 až 2174 občanského zákoníku. Kupujícímu náleží zejména následující práva:

 • Doplnění chybějícího zboží - dodá-li prodávající kupujícímu zboží v menším množství, než bylo ujednáno, nebo pokud prodávající dodá kupujícímu nekompletní zboží, má kupující právo na doplnění toho, co chybí.

 • Dodání nového zboží nebo vadné součásti zboží - dodání nového zboží nebo jeho vadné součásti zboží je kupující oprávněn požadovat vždy, kdy to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady a pokud se nejedná o nepodstatné porušení smlouvy. Právo na dodání nového zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží, v takovém případě prodávající dodá kupujícímu novou pouze takovou součást. Kupující však nemá právo na dodání nového zboží v případě zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu. V takovém případě má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny zboží.

 • Oprava zboží - v případě, že je zboží možné zboží opravit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady zboží. Nebude-li možná oprava zboží, bude prodávající kupujícího neprodleně o této skutečnosti informovat. Kupující je následně oprávněn zvolit jiný způsob vyřízení reklamace.

 • Přiměřená sleva z kupní ceny zboží - v případě, že při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se na zboží vyskytla v záruční době, je kupující oprávněn požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

 • Odstoupení od smlouvy - kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit (tj. žádat prodávajícího o vrácení kupní ceny zboží) pouze za předpokladu, že:

 • dodání vadného zboží představuje podstatné porušení smlouvy; nebo

 • prodávající není schopen zboží s vadou kupujícímu vyměnit; nebo

 • kupující nemůže zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt totožné vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo

 • na zboží se vyskytne větší počet vad (tj. současný výskyt alespoň tří (3) odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo

 • prodávající nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace, respektive nezjedná nápravu do třiceti (30) dnů od uplatnění reklamace.

3.2          Podmínkou pro dodání nového zboží nebo odstoupení od smlouvy je dle § 2110 občanského zákoníku to, že kupující vrátí prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém zboží obdržel. To však neplatí v případě, že:

o   došlo ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

o   kupující použil zboží ještě před objevením vady;

o   kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

o   kupující zboží prodal ještě před objevením vady, spotřebovali jej, anebo pozměnili zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

4          Omezení odpovědnosti prodávajícího za vady

4.1          Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud:

o   o vadě před převzetím věci věděl;

o   vadu sám způsobili; nebo

o   uplynula záruční doba.

4.2          Kupujícímu nenáleží dále práva z vadného plnění v následujících v případech:

o   u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána;

o   na opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním;

o   u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla při převzetí kupujícím;

o   u kterého to vyplývá to z jeho povahy (zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5          Způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky u prodávajícího

5.1          Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (jehož identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 1 tohoto reklamačního řádu) bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace, nebo bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace.

5.2          Prodávající je povinen přijmout v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, ve svém sídle nebo v místě svého podnikání.

5.3          Kupující doručí reklamované zboží prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace nebo následně na adresu sídla, provozovny či místa podnikání. Prodávající doporučuje zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Prodávající není povinen převzít zásilku, která byla kupujícím zaslána na dobírku.

5.4          Prodávající dále doporučuje kupujícímu ke zboží přiložit doklad o jeho zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

5.5          Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů však nebrání kladnému vyřízení reklamace v souladu s příslušnými právními předpisy.

5.6          Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy prodávajícímu byla oznámena existence vady zboží.

5.7          Prodávající je povinen o doručené reklamaci rozhnout ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

5.8          Prodávající je povinen reklamaci včetně případného odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5.9          V případě, že kupující zvolí právo, které mu nemůže být z objektivních důvodů přiznáno, je ho prodávajícího povinen neprodleně informovat. Kupující následně může zvolit jiné právo v souladu s reklamačním řádem.

5.10      Prodávající je povinen při reklamaci vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující své právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

5.11      Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.12      Kupující má v souladu s § 1924 občanského zákoníku právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující je povinen právo na úhradu těchto nákladů uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu zboží.

Reklamační řád je platný a účinný od 14.4.2021.

PROČ NAKUPOVAT U NÁS?

♥ Jsme profesionálové v oboru přes 10 let

♥ Doprava ZDARMA od 1500 ,-

♥ Dárek ke každé objednávce

♥ Rychlé vyřízení objednávky

♥ Poradíme Vám

Potřebujete poradit s výběrem?

Jen si dolakuju nehty a odpovím Vám.

Vaše Tess

info@pinknails.cz

+420739479415
Po-Čt 9-17, Pá 9-12
 
 
 
© 2012-2022 Pink Nails. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz