Logo
Poradíme Vám na
Jen si dolakuju nehty a odepíšu Vám.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

SLEDUJTE NÁS NA SOC. SÍTÍCH

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskuzních příspěvků a komentářů
 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ON-LINE OBCHODU P!NK NA!LS

  Zásady ochrany osobních údajů ON-LINE OBCHODU P!NK NA!LS popisují rozsah, účel, dobu a způsob, jakým správce osobních údajů, kterým je Ing. Tereza Ančinec, IČO 766 46 432, se sídlem K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla (dále jen „správce“), získává, používá a dále nakládá s osobními údaji svých zákazníků získanými prostřednictvím on-line obchodu P!nk Na!ls umístěného na webovém rozhraní www.pinknails.cz (dále jen „webové rozhraní„), jakož i informace o tom, jaká práva zákazníkům či návštěvníkům webového rozhraní (dále společně jen jako „zákazník“) náleží ve vztahu ke zpracování jejich osobních údajů správcem a jakým způsobem je může zákazník svá práva u správce uplatňovat. Zásady ochrany osobních údajů dále popisují, jak správce analyzuje některé aspekty chování zákazníků webového rozhraní.

  1.      IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE osobních ÚDAJŮ

  1.1.   Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES je:

  Prodávající:                            Ing. Tereza Ančinec

  IČO:                                        766 46 432

  DIČ:                                        CZ8862286004

  Sídlo:                                      K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

  Doručovací adresa:                K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

  Telefon:                                  +420 739 479 415

  E-mail:                                               info@pinknails.cz

  2.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  2.1.   Správce postupuje při nakládání s osobními údaji v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména v souladu s:

  o   nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení„);

  o   zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;

  o   zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů; a

  o   zákonem č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

  2.2.   Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě a to zejména:

  • identifikační údaje zákazníka - jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

  • kontaktní údaje zákazníka - telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa;

  • ostatní údaje zákazníka - síťový identifikátor (IP adresa) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace, informace získané pomocí souborů cookies, číslo bankovního účtu.

  2.3.   Zákazník poskytuje své osobní údaje správci zejména při vyplnění objednávky, při komunikaci se správcem (např. prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní či e-mailu) či při registraci uživatelského účtu na webovém rozhraní.

  2.4.   K získávání a ukládání osobních údajů subjektu údajů může docházet také prostřednictvím souborů cookies

  2.5.   Dojde-li ke změně osobních údajů zákazníka, žádá správce zákazníka, aby byl o této změně zákazníkem informován.

  3.      ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ zákazníka

  3.1.   Osobní údaje zákazníka jsou správcem zpracovávány pro níže uvedené účely a na níže uvedeném právním základě :

  1)      Osobní údaje zákazníka zadané na webovém rozhraní při poptávání a objednávání zboží je správce oprávněn bez výslovného souhlasu zákazníka zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy a na základě a za účelem splnění zákonem stanovených povinností.

  2)      Osobní údaje zákazníka zadané při poptávání a objednávání zboží může správce dále zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely ochrany právních nároků správce.

  3)      Osobní údaje zákazníka zadané při registraci uživatelského účtu zákazníka může bez výslovného souhlasu zákazníka správce zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem přístupu, správy a vedení uživatelského účtu zákazníka.

  4)      Správce zpracovává zákazníkovu e-mailovou adresu dále se souhlasem zákazníka za účelem poskytnutí službyHlídací pes. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas zákazníka. Zákazník je oprávněn svůj  souhlas kdykoliv odvolat.

  5)      Správce zpracovává dále zákazníkovu e-mailovou adresu a informaci o ním zakoupeném zboží na základě jeho oprávněného zájmu za účelem kontroly a zlepšování služeb a zboží a zjišťování spokojenosti zákazníka prostřednictvím služby Ověřeno zákazníky společnosti Heureka Group a.s., která je ve vztahu ke zpracování osobních údajů zákazníka za tímto účelem zpracovatelem osobních údajů. Prostřednictvím uvedené služby správce zjišťuje spokojenost zákazníka s nákupem. Spokojenost zákazníka správce zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci shora uvedeného programu, do něhož je on-line obchod správce zapojen. Dotazník zašle prodávající kupujícímu pokaždé, kdy kupujícího u prodávajícího nakoupí zboží. Zasílání dotazníků je zákazník oprávněn odmítnout pomocí odkazu v e-mailu s takovým dotazníkem.

  6)      Osobní údaje zákazníka, které mohou být získaný prostřednictvím souborů cookies může správce zpracovávat na základě souhlasu zákazníka, případně na základě oprávněného zájmu správce nebo pro účely uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem provádění uživatelské podpory, zlepšování služeb včetně analýzy chování zákazníku a marketingu.

  3.2.   Osobní údaje zákazníka k jinému účelu, než pro který byly získány, je správce oprávněn zpracovávat jen na základě výslovného souhlasu zákazníka.

  4.      DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ zákazníka

  4.1.   Osobní údaje zákazníka získané v rámci poptávání a objednávání zboží nebo v rámci registrace uživatelského účtu využívá správce pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností a pro ochranu právních nároků správce.

  4.2.   Pokud zákazník udělí správci svůj výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů nebo pokud správce používá e-mailovou adresu zákazníka pro zasílání obchodních sdělení nebo pro kontrolu a zlepšování jeho služeb a zboží v souladu s předchozím článkem, budou osobní údaje zákazníka využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém správce bude nabízet zboží obdobné tomu, které si zákazník objednal, případně po dobu uvedenou v souhlasu zákazníka.

  5.      ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ zákazníka

  5.1.   V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, je správce oprávněn osobní údaje zákazníka předávat i dalším osobám, např. dopravcům, poskytovatelům cloudových úložišť, společnosti Heureka Group a.s., externí účetnínebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či plnění povinností.

  5.2.   Správce je oprávněn pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů, které zákazníkovi správce sdělí na základě dotazu zákazníka.

  5.3.   Osobní údaje zákazníka nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

  5.4.   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  6.      PRÁVA zákazníka

  6.1.   Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů(čl. 7 nařízení) - Jsou-li osobní údaje zákazníka zpracovávány výlučně na základě jeho souhlasu, tj. bez jiného zákonného důvodu, může zákazník svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů je možné kdykoliv, a to například prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu správce, telefonicky na kontaktním telefonním čísle či písemně formou dopisu zaslaného na doručovací adresu. Odvoláním souhlasu není však dotčena zákonnost zpracování osobních údajů zákazníka vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  6.2.   Právo na výmaz (čl. 12 nařízení) - zákazník má právo požadovat, aby správce jeho osobní údaje vymazal a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat (neexistují-li zákonné důvody pro odmítnutí), pokud:

  o   osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

  o   zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;

  o   zákazník vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

  o   osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

  6.3.   Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení) – zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou osobní údaje zákazníka zpracovávány, má zákazník právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím - účel zpracování, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny či doba, po kterou budou osobní údaje zákazníka uloženy. Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů zákazníka. Za další kopie na žádost zákazníka může správce účtovat přiměřený administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním takových kopií.

  6.4.   Právo na opravu (čl. 16 nařízení) – zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu provedl opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů, pokud jsou osobní údaje zákazníka nepřesné nebo neúplné.

  6.5.   Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení) - zákazník má právo požadovat, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, pokud je zpracování protiprávní a zákazník namísto výmazu žádá o omezení zpracování osobních údajů, pokud správce již osobní údaje zákazníka nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon či obhajobu právních nároků, pokud zákazník vznese námitku proti zpracování.

  Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se zákazníka, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z jiných zákonných důvodů. V případě, že je zpracování osobních údajů zákazníka omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda je správce povinen námitce zákazníka vyhovět. V případě, že je zpracování osobních zákazníka omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

  6.6.   Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení) - zákazník má právo na získání svých osobních údajů, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na jejich předání jinému správci osobních údajů.

  6.7.   Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 nařízení) - zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud je správce zpracovává na základě jeho oprávněného zájmu. Správce osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.

  Zákazník má dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud je správce zpracovává pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky správce přestane osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu zpracovávat.

  7.      Způsob uplatnění práv zákazníka

  7.1.   Zákazník je oprávněn svá práva v souvislosti s osobními údaji uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů správce. Správce poskytne zákazníkovi veškeré informace, jakož i úkony, zákazníkovi bez zbytečného odkladu

  7.2.   Zákazník má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

  7.3.   Pokud se zejména bydliště či místo výkonu zaměstnání nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, může se zákazník obrátit na příslušný dozorový úřad v daném členském státě.

  8.      POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

  8.1.   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého zákazníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

  8.2.   Soubory cookies mohou shromažďovat osobní údaje zákazníka; některé však pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies může zákazník odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, v takovém případě však není vyloučeno, že zákazník nebude moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  8.3.   Webové rozhraní používá soubory cookies pro následující účely:

  • Zajištění fungování základních funkcí webového rozhraní;

  • Personalizace obsahu - uložení preferovaného jazyka, zapamatování přihlašovacích údajů;

  • Analýza návštěvnosti s cílem vylepšování služeb správce;

  • Marketing, zejména zobrazení reklamy na webovém rozhraní.

  8.4.   Cookies, které webové rozhraní používá:

  o   Dočasné cookies - jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní;

  o   Trvalé cookies - zůstávají v zařízení zákazníka, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je zákazník nesmaže.

  8.5.   Typy cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

  • Nezbytné cookies - umožňují provoz webového rozhraní a využívání jeho základních funkcí, zpravidla nijak neidentifikují zákazníka a nejedná se o osobní údaje;

   • Výkonnostní cookies - slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní zákazníkem (např. počet návštěv), údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

   • Funkční cookies -slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

   • Marketingové cookies - slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak webové rozhraní využíváte, může správce dále sdílet s partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

  8.6.   Webové rozhraní používá zejména službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google„) a službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. Shora uvedené služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

  COOKIES

  DRUH COOKIES

  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  DOBA

  _ga

  výkonnostní

  analýza webového rozhraní

  2 roky

  _gid

  výkonnostní

  analýza webového rozhraní

  1 den

  _gat

  výkonnostní

  analýza webového rozhraní

  1 minuta

  _gac_UA

  marketingové

  marketingové

  3 měsíce

  _gcl_aw

  marketingové

  marketing

  3 měsíce

  _fbp

  marketingové

  marketing

  3 měsíce

  o   Služba Google Analytics - slouží k získání statistických informací o užívání webového rozhraní ze strany zákazníka.

  o   Služba Google Ads - slouží k identifikaci zákazníka v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing).

  o   Služba Facebook Pixel -slouží k identifikaci zákazník v rámci reklamní sítě společnosti Facebook Inc. a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing).

  8.7.   Nastavení a správu souborů cookies v internetovém prohlížeči lze nalézt na následujících odkazech:

  Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 14.4.2021

   

   

   

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
 1. Udělujete tímto souhlas Ing. Tereze Ančinec, se sídlem K Pahrbku 1689, Napajedla, 76361, IČ 76646432, zapsaná uv živnostenském rejstříku vedeným v Otrokovicích , číslo jednací SMO/020409/13/ŽÚ/PRV (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • emailovou adresu
  • informace o zakoupeném zboží
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem:

  • zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
 4. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:

  • Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
 1. Udělujete tímto souhlas Ing. Tereze Ančinec, se sídlem K Pahrbku 1689, Napajedla, 76361, IČ 76646432, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným v Otrokovicích, číslo jednací SMO/020409/13/ŽÚ/PRV (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • emailovou adresu
 2. Emailová adresa bude zpracována za účelem:

  • využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180 dní a to za účelem:

  • zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní adresu ..info@pinknails.cz s žádostí o odhlášení, nebo kliknutím v obdrženém mailu Hlídacího psa.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení
 1. Udělujete tímto souhlas Ing. Tereze Ančinec, se sídlem K Pahrbku 1689, Napajedla, 76361, IČ 76646432, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeným v Otrokovicích, číslo jednací SMO/020409/13/ŽÚ/PRV (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • emailovou adresu
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem:

  • zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu
 1. Udělujete tímto souhlas Ing. Tereze Ančinec, se sídlem K Pahrbku 1689, Napajedla, 76361, IČ 76646432, zapsaná v živnostenském resjtříku vedeným v Otrokovicích, číslo jednací SMO/020409/13/ŽÚ/PRV (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu
  • dodací adresu
  • historii objednávek
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek
 1. Udělujete tímto souhlas Ing.Tereze Ančinec, se sídlem K Pahrbku 1689, Napajedla, 76361, IČ 76646432, zapsaná v živnostennském rejstříku vedeným v Otrokovicích, číslo jednací SMO/020409/13/ŽÚ/PRV (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • marketingové cookies (anonymní)
  • aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:

  • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte
  • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
  • Poskytovatelem služby Smartsupp, provozované společností Smartsupp.com s.r.o., sídlem Milady Horákové 13, 602 00, Brno
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu nebo zasláním emailu.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky on-line obchodu P!NK NA!LS

 

Všeobecné obchodní podmínky on-line obchodu P!NK NA!LS (dále jen „obchodní podmínky"), který je provozován podnikatelkou Ing. Terezou Ančinec, IČO 766 46 432, se sídlem K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla, zaspanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Otrokovice (dále jen „prodávající“) se v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") vztahují na smlouvy uzavírané prostřednictvím on-line obchodu P!nk Na!ls, který je umístěn na webovém rozhraní www.pinknails.cz (dále jen „webové rozhraní“), mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující").

 

1.      IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající:                            Ing. Tereza Ančinec

IČO:                                        766 46 432

DIČ:                                        CZ8862286004

Sídlo:                                      K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

Doručovací adresa:                K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

Telefon:                                  +420 739 479 415

E-mail:                                               info@pinknails.cz

 

2.      úvodní ustanovení

2.1.            Kupní smlouvou se prodávající zavazuje prodat a odevzdat kupujícímu zboží určené objednávkou kupujícího a kupující se zavazuje ním objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.2.            Kupující bere na vědomí, že o spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že je kupující spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.3.            V případě, že je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, o spotřebitelskou smlouvu se nejedná a nevztahuje se na něj ochrana práv spotřebitele dle právních předpisů a obchodních podmínek.

2.4.            Kupní smlouva mezi prodávajícímu a kupujícím se řídí obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, reklamačním řádem, zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu osobních údajů kupujícího, podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní při uzavírání smlouvy, objednávkou kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího, ve věcech neupravených kupní smlouvou občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.5.            Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.6.            Kupující bere na vědomí, že zasláním objednávky a současně potvrzením na webovém rozhraní stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

3.      zřízení uživatelského účtu

3.1.            Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu je kupující povinen uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu kupujícího třetí osobou. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu budou vždy uvedeny na webovém rozhraní

3.2.            Údaje uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, je prodávající oprávněn bez náhrady zrušit. Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo jeho uživatelský účet bez náhrady zrušit také tehdy, pokud prostřednictvím jeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, obecně závazných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

4.      Kupní smlouva

4.1.            V případě zájmu kupujícího o zboží nabízené prodávajícím na webovém rozhraní je nutné, aby kupující zaslal prodávajícímu závaznou objednávku v souladu s obchodními podmínkami a následně aby ze strany prodávajícího došlo k přijetí objednávky kupujícího.

4.2.            Kupující bere na vědomí, že prezentace zboží na webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a prodávající tak není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně objednávaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3.            Kující je oprávněn podat objednávku zboží, která bude obsahovat všechny požadované informace, prostřednictvím webového rozhraní a to vyplněním formuláře nebo případně jiným způsobem, který prodávající dle informací na webovém rozhraní umožňuje.

4.4.            Kupujícímu je před odesláním jeho objednávky oprávněn prostřednictvím objednávkového formuláře zkontrolovat jeho objednávku, přičemž v rámci této rekapitulace je uvedena i konečná cena objednávky obsahující veškeré daně či poplatky. V rámci této rekapitulace má kupující poslední možnost měnit ním zadané údaje, a to i s ohledem na jeho možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky

4.5.            Kupující odešle prodávajícímu svou závaznou objednávku stisknutím tlačítka DOKONČIT OBJEDNÁVKU.

4.6.            Prodávající považuje údaje uvedené v závazné objednávce kupujícího za správné a úplné. Dojde-li k jejich změně, je kupující povinen prodávajícího o této změně telefonicky či e-mailem bezodkladně informovat.

4.7.            Objednávku, která nebylo prodávajícím dosud přijata, je kupující oprávněn zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Došlo-li však k přijetí objednávky ze strany prodávajícího, je objednávka kupujícího závazná, proto je zrušení či změna objednávky možná pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího.

4.8.            Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve své objednávce. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu k přijetí objednávky ze strany prodávajícího nedošlo, je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující převezme zboží.

4.9.            Prodávající zašle kupujícímu dokumenty tvořící smlouvu e‑mailem nebo, požádá-li o to kupující, poštou. Při zasílání poštou může prodávající kupujícího požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

4.10.        Prodávající archivuje dokumenty tvořící smlouvu v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

4.11.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.      cena zboží a způsob její úhrady

5.1.            Informace o ceně zboží je uvedena na webovém rozhraní.

5.2.            Nebude-li cena zboží uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání aktuální, je prodávající povinen kupujícího neprodleně o této skutečnost upozornit. Dojde-li k přijetí objednávky ze strany prodávajícího, nemá změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím, vliv na cenu zboží.

5.3.            Bude-li cena zboží na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybně v důsledku technické chyby, není prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží za takovou zcela zjevně chybnou cenu a to z důvodu zdánlivosti právního jednání prodávajícího dle § 552 občanského zákoníku.

5.4.            Slevy z ceny zboží není možné vzájemně kombinovat, ledaže prodávající na webovém rozhraní výslovně uvede jinak.

5.5.            Kupní cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru; nebo
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího nebo platební kartou; v takovém případě bude kupující postupovat v souladu s pokyny zaslanými v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího;

Případné další způsoby platby a poplatky či podmínky spojené s některými způsoby platby uvede prodávající na webovém rozhraní.

5.6.            V případě, že kupující hradí cenu zboží v hotovosti (nebo bezhotovostně při převzetí zboží) stává se cena zboží splatnou při převzetí zboží kupujícím. V případě, že kupující hradí cenu zboží bezhotovostní platbou před dodáním zboží, je cena zboží splatná do pěti (5) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Cena zboží je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Neobdrží-li prodávající cenu zboží v době splatnosti, je oprávněn od smlouvy kupní smlouvy s prodávajícím odstoupit.

5.7.            Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním prodávajícímu.

5.8.            Kupující souhlasem s obchodními podmínkami uděluje souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5.9.            Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.      DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.            Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na jeho dodání uvádí prodávající na webovém rozhraní. Kupující je oprávněn si zvolit způsob dodání objednaného zboží ve své závazné objednávce, která bude zahrnovat i cenu za kupujícím zvolený způsob dopravy.

6.2.            Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží vždy v závislosti na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

6.3.            Zboží, které je skladem, odešle prodávající kupujícímu do dvou (2) pracovních dnů od přijetí objednávky (pokud je zboží zasíláno na dobírku), případně od připsání platby na bankovní účet prodávajícího (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží nebo při osobním odběru).

6.4.            Zboží, které není skladem, prodávající zasílá kupujícímu ihned, jak je to možné. Prodávající bude o datu předpokládaného doručení kupujícího v dostatečném předstihu informovat.

6.5.            Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno kupujícímu. Pokud kupující bezdůvodně odmítne zboží převzít zboží, nejedná se o nesplnění povinnosti prodávajícího dodat zboží, ani o odstoupení od smlouvy.

6.6.            Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost jeho obalu. Pokud kupující zjistí nedostatky, je povinen prodávajícího i dopravce neprodleně informovat. Odmítne-li kupující převzít zboží, jehož obal je porušený, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží.

6.7.            Okamžikem převzetí zboží, případně okamžikem, kdy byl kupující povinen dle kupní smlouvy povinnost převzít zboží, avšak v rozporu s takovou smlouvou tak neučinili, na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

6.8.            Kupují je povinen uhradit prodávajícímu dodatečné náklady na dodání zboží v případě, že bude nutné z důvodu na straně kupujícího doručovat zboží opakovaně nebo jiným než v kupní smlouvě ujednaným způsobem.

6.9.            Nepřevezme-li kupující bezdůvodně objednané zboží, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i na náhradu nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou.

6.10.        Zvolí-li kupující osobní odběr zboží, avšak zboží bezdůvodně nepřevezme, může prodávající od smlouvy odstoupit. Pokud však kupující již uhradil kupní cenu zboží, je prodávající dále oprávněn přistoupit k svépomocnému prodeji zboží v souladu § 2126 občanského zákoníku.

 

7.      pRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY

7.1.            Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a ze záruky se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a současně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.            Uplatňování práv z vadného plnění kupujícího, který je spotřebitelem, upravuje podrobně „Reklamační řád“ https://www.pinknails.cz/Reklamacni-rad-a3_7.htm.

7.3.            Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí.

8.      Odstoupení od smlouvy

8.1.            Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta k odstoupení od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, běží lhůta ode dne převzetí zboží; bude-li dodávka zboží rozdělena do několika částí, běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky; jde-li o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.2.            Využije-li kupující, který je spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy, je lhůta pro odstoupení zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

8.3.            Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na doručovací adresu prodávajícího spolu se zbožím nebo na jeho e-mail a poté zaslat zboží na jeho doručovací adresu. Kupující je oprávněn pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář https://www.pinknails.cz/Formulare-a7_0.htm

8.4.            Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od svého počátku.

8.5.            Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu s jeho souhlasem dárek, pozbývá taková darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti. Kupující je povinen dárek zaslat zpět prodávajícímu společně s vraceným zbožím.

8.6.            Kupující je povine zboží vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující není oprávněn zboží zasílat na dobírku, v takovém případě není prodávající povinen zboží převzít.

8.7.            Prodávající je povinen vrátit veškeré přijaté peněžní prostředky kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit že peníze dříve, než kupující vrátí zboží nebo prokazatelně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.8.            Kupující má nárok na vrácení kupní ceny zboží a dále i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží. Zvolil-li však kupující ve své objednávce jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9.            Prodávající vrátí veškeré přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem, který bude kupující výslovně požadovat.

8.10.        Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s odesláním vráceného zboží zpět prodávajícímu je povinen hradit kupující, a to i v případě, že zboží není možné vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.11.        Zjistí-li prodávající, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží.

8.12.        Podle § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro osobu kupujícího.

8.13.        Podle § 1837 občanského zákoníku není dále možné odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zboží, které kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.14.        Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy s kupujícím v případě, že od kupujícího neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo v případě, že zboží nepřevzal. Prodávající je oprávněn dále odstoupit od smlouvy s kupujícím v případě plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Pokud kupující již zcela či zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku kupujícímu do pěti (5) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který bude prodávajícímu sdělen kupujícím, případně na účet, ze kterého kupující provedl úhradu kupní ceny.

9.      OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1.            Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, ne však dříve, nežli jeho převzetím.

9.2.            V souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, má kupující právo bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu, které u prodávajícího zakoupil. Prodávající doporučuje, aby ho kupující o záměru odevzdat použité elektrozařízení předem informoval. Elektrozařízení nesmí být odkládána spolu se směsným odpadem. Použitá elektrozařízení musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. zejména ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru.

9.3.            Všechna práva k obsahu nacházejícím se na webovém rozhraní, zejména autorská práva k fotkám, náleží prodávajícímu či jiné oprávněné osobě. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat obsah nacházející se na webovém rozhraní bez souhlasu prodávajícího či jiné k tomu oprávněné osoby.

9.4.            Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

9.5.            Od obchodních podmínek je možné se odchýlit prostřednictvím odlišných ujednání v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

9.6.            Prodávající je oprávněn k provozování jeho podnikatelské činnosti prostřednictvím webového rozhraní na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Otrokovice.

9.7.            V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit, má kupující právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2

www.coi.cz, www.adr.coi.cz, adr@coi.cz

tel.: +420 296 366 360

 
  

 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

Tř. Karla IV. 430, PSČ 500 02 Hradec Králové,

www.konzument.cz, e-mail: spotrebitel@regio.cz,

tel.: +420 495 215 266.

Kupující může jeho právo uplatnit nejpozději do (1) roku ode dne, kdy své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího uplatnil poprvé.

9.8.            Pro podání stížnosti týkající se zboží, které kupující zakoupil u prodávajícího, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.        Obsahuje-li právní poměr založený kupní smlouvou mezinárodní prvek, pak kupující souhlasí s tím, že se právní vztah s prodávajícím řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště mu jako spotřebiteli poskytuje vyšší míru ochrany než právní řád České republiky, pak je kupujícímu poskytována vyšší míra ochrany, která je mu poskytována právním řádem jeho bydliště.

10.2.        Prodávající je oprávněn obchodní podmínky měnit a doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

10.3.        V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je či bude neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží, přičemž neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností takového ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

10.4.        V případě dotazu kupujícího k obchodním podmínkám nebo ke kupní smlouvě může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu.

10.5.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od [14.4.2021].

 

 

 

 

 

 

 

 

PROČ NAKUPOVAT U NÁS?

♥ Jsme profesionálové v oboru přes 10 let

♥ Doprava ZDARMA od 1500 ,-

♥ Dárek ke každé objednávce

♥ Rychlé vyřízení objednávky

♥ Poradíme Vám

Potřebujete poradit s výběrem?

Jen si dolakuju nehty a odpovím Vám.

Vaše Tess

info@pinknails.cz

+420739479415
Po-Čt 9-17, Pá 9-12
 
 
 
© 2012-2022 Pink Nails. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz